19 okt 2015

19 okt 2015

Informatie

By:

Tijden voor afspraken:

Afspraken voor gesprekken kunnen gemaakt worden tussen 8.00 en 18.15. Op beperkte schaal is het eveneens mogelijk om ’s avonds af te spreken. In individuele gevallen kunnen er afspraken worden gemaakt voor acute telefonische consultatie. Echter voor crisiscontacten kunt u het beste uw huisarts of de crisisdienst GGZ-instelling in uw regio raadplegen.

Behandelplan:

Bij aanvang van de behandeling wordt een behandelplan opgesteld, waarin behandeldoelen en therapieaanbod op elkaar worden afgestemd. Er wordt met u ook een overeenkomst gesloten, waarin de betaling als een van de randvoorwaarden voor de behandeling beschreven staat.
Om een voorbeeld van een behandelplan te zien, klik hier.

Terugrapportage:

Na de intake worden de bevindingen gerapporteerd aan de verwijzer (dit is gewoonlijk uw huisarts). Deze rapportage omvat een summiere beschrijving van de problematiek, de dsm-diagnose en de voorgestelde behandeling.

Evaluatie en effectmeting:

Tussentijds wordt regelmatig aandacht gegeven aan het verloop van de behandeling. Voor effectmeting maakt de praktijk gebruik van ROM. U krijgt bij aanvang een klachtenlijst toegezonden, die u aan het eind van de behandeling eveneens invult. Uiteraard is privacy hierin gegarandeerd!

Cliëntbeoordelingen:

Voor cliëntbeoordelingen maakt de praktijk gebruik van Zorgkaart Nederland. U kunt uw beoordeling aangeven op http://www.zorgkaartnederland.nl

Waarneming:

Psychologenpraktijk Hermans is aangesloten bij de Zeeuwse Praktijk, en heeft een waarnemingsregeling met andere psychologen en psychotherapeuten in Zeeland. Waarneming door collega’s vindt steeds plaats via de praktijk die bereikbaar is onder 0118 634735.

Vergoeding:

De kosten van de behandeling worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekering (regeling voor Basis GGZ  en Specialistische GGZ. Deze tarieven zijn conform NZA-tarieven, en deze zijn publiek toegankelijk. De praktijk heeft een contract met de volgende zorgverzekeringen: CZGroep, Achmea, VGZ-IZA, Menzis, DSW, Frieslander, Multizorg, Zorg en Zekerheid. Er kan alleen van deze regeling gebruik worden gemaakt, als u in het bezit bent van een geldige verwijzing van uw huisarts. Buiten de declarabele kosten bij de zorgverzekering is nooit sprake van andere kosten.

Verhindering:

Gemaakte afspraken zijn in principe bindend (wederzijds). Als er zeer zwaarwegende omstandigheden zijn, kan daar in onderling overleg van afgeweken worden. Dit overleg dient minimaal 2 dagen vooraf plaats te vinden. Uw zorgverzekering vergoedt geen no-show! Er worden geen kosten in rekening gebracht bij verhindering.

Wetgeving en Klachten:

Om de wetgeving betreffende privacy te raadplegen, klik hier.
Om wetgeving en richtlijnen met betrekking tot klachten te raadplegen, klik hier.