12 okt 2015

12 okt 2015

Welkom

By:

palen

De behandelactiviteiten van Psychologenpraktijk Hermans zullen per 1-1-2022 eindigen. Het is derhalve niet meer mogelijk om u voor behandeling aan te melden.

Psychologenpraktijk Hermans is een zelfstandige praktijk en valt voor vergoedingen via uw zorgverzekering zowel onder de Basis- GGZ (Eerstelijnspsychologie) als de Gespecialiseerde GGZ (psychotherapie). De zorgverlening wordt gekenmerkt door

Kwaliteit: de hulpverlening voldoet aan alle kwaliteitseisen die er vanuit de opleidingen en beroepsgroepen worden gesteld. Bij de behandeling van psychische klachten worden de Richtlijnen gehanteerd die zijn vastgesteld voor de GGZ. De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Privacy: in de hulpverlening wordt hoge prioriteit gegeven aan respect voor privacy. Er wordt zonder uw toestemming geen gegevens aan anderen verstrekt.

Clientvriendelijkheid: in de zorgverlening wordt u als client maximaal betrokken bij de geboden hulp. U krijgt duidelijke informatie over de inhoud van een behandeling, en datgene wat u van de hulpverlener wel en niet kunt verwachten.

Specialismen: Psychologenpraktijk Hermans is gespecialiseerd in de behandeling van angstklachten, stemmingsstoornissen, psychosomatische klachten, dwangklachten cq. storende gewoontes en burnout-klachten.

Integrale benadering: bij de behandeling van psychische klachten wordt uitgegaan van een integrale aanpak. Klachten worden gezien als resultaat van biologische, psychologische en sociale factoren.

Deze website biedt aan cliënten en verwijzers een beknopt overzicht van de dienstverlening. U kunt zich via deze website aanmelden voor hulp, of u kunt contact opnemen voor nadere informatie.

!!!!Voorzorgsmaatregel in verband met corona!!!

De huidige corona-epidemie maakt het noodzakelijk om enkele duidelijke afspraken te maken over de zorgverlening door Psychologenpraktijk Hermans. Deze afspraken moeten uw en mijn gezondheid beschermen, en passen binnen het landelijke beleid dat is gericht op beheersing van het corona-virus. U kunt er daarmee op vertrouwen, dat binnen de praktijk alles wordt gedaan om het besmettingsgevaar zo laag mogelijk te houden. Het zijn maatregelen en afspraken die betrekking hebben op de praktijkvoering en de praktische gang van zaken bij gesprekken op de praktijk zelf.

  1. face-to-face consulten en telefonische consulten

In de huidige situatie adviseert de inspectie om naast de gebruikelijke face-to-face gesprekken gebruik te maken van telefonische consulten. De telefonische consulten worden ondersteund met contact via e-mail en e-health-activiteiten. Als bij de behandeling volstaan kan worden met telefonische consulten, dan zal daarvoor in overleg met u gekozen worden. Dit zal met name het geval zijn bij concrete psychische klachten, waarbij ook een duidelijk behandelplan is opgesteld met gerichte interventies.

  1. uitsluiting face-to-face contacten

Er worden geen face-to-face gesprekken gevoerd met cliënten, die ziektesymptomen hebben die overeenkomen met een coronabesmetting: koorts, hoesten, luchtwegklachten. Het is uiteraard op dit moment niet mogelijk om een coronabesmetting vast te stellen, maar de zorgvuldigheid gebiedt om elk risico te vermijden.

  1. face-to-face consulten

Op de praktijk is een ontsmettingsgel aanwezig. U kunt daarvan gebruik maken bij aankomst en verlating van het pand. In de spreekkamer zijn papieren zakdoekjes aanwezig. Er worden bij start en einde geen handen geschud. De gespreksafstand tussen u en mij zal zo’n 2 meter bedragen. De consulten zullen niet langer dan 45 minuten duren, zodat u voldoende tijd heeft om het pand rustig en zonder contact met andere mensen te verlaten.

  1. logistiek

U wordt verzocht om precies op het afgesproken tijdstip aan te bellen. Ik zal dan zelf de voordeur openen, en u kunt dan door een lege wachtkamer doorlopen naar de spreekkamer. U kunt uw jas aan de kapstok hangen, en plaatsnemen in de stoel. Tijdens het gesprek kunt u uw handen het beste in uw schoot laten rusten, en ik verzoek u om zo weinig mogelijk aan te raken. De gespreksafstand is 2 meter. Bij (aanhoudende) hoest wordt het gesprek door mij beëindigd. Het consult duurt maximaal 45 minuten. Bij beëindiging van het gesprek zal ik als eerst opstaan en de deuren voor u openen. U kunt in de (lege) wachtkamer gebruik maken van ontsmettingsgel. Alleen als het echt noodzakelijk is, kan gebruik worden gemaakt van het toilet. Uiteraard worden ook bij vertrek geen handen geschud.

  1. beperking bezoek

U zult tijdens uw bezoek geen andere mensen tegenkomen op de praktijk. Bovendien is in elk geval voorlopig het aantal bezoekers gereduceerd, om ook op die manier het besmettingsgevaar te reduceren.

Henk Hermans, 19-04-2020

awesomewplk