10 dec 2015

10 dec 2015

Wetgeving

By:

Wetgeving

Op deze pagina vindt u informatie over wetgeving die relevant is voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 

1. De Wet BIG (inclusief Besluit Psychotherapeut)
Het beroep psychotherapeut is een wettelijk geregeld beroep. Alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG-register mogen de beroepstitel voeren. Er worden op korte termijn eisen geformuleerd voor herregistratie in het BIG-register. Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. Op deze wijze worden waarborgen geboden voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

2. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. De WGBO regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.

3. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt de bescherming van persoonsgegevens. 
Cliënten hebben het recht: 
– om te weten waar hun persoonsgegevens voor worden gebruikt 
– op inzage en correctie van gegevens die een hulpverlener over hen heeft 
– op verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens. 
Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens is de vrijgevestigde psychotherapeut zijnde BIG-geregistreerd vrijgesteld van melding van persoonsregistratie bij de WBP.

4. De Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ).
Deze wet geeft aan dat iedere hulpverlener en zorginstelling dient te beschikken (verplichting) over een klachtencommissie en een klachtenregeling. Doel van deze wet is allereerst dat op laagdrempelige wijze aan cliënten de mogelijkheid geboden wordt over de al dan niet geboden zorg te klagen. Naast de hierboven genoemde wetten is de Beroepscode van belang, waarin regels worden geformuleerd voor de beroepsuitoefening van psychotherapeuten.

5. De Beroepscode voor Psychotherapeuten (NVP, 1989).
Bij het tuchtrecht is deze beroepscode een belangrijk instrument om te bepalen of een psychotherapeut zich heeft gehouden aan de voor de beroepsgroep geldende gedragsregels en normen t.a.v. de beroepsuitoefening.